ഏഴരപ്പൊന്നാനയുടെ വിശ്വാസവഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്ര4:57
Manorama Online News Bytes

ഏഴരപ്പൊന്നാനയുടെ വിശ്വാസവഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്ര

 

ഹൈന്ദവ മനസ്സുകളിൽ ഭക്തിതീവ്രത ഉണർത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് ഏഴരപ്പൊന്നാന ദർശനം. ചരിത്രവും ഭക്തിയും ഇഴചേർന്ന്  അനുഗ്രഹദായകമായ അത്യപൂർവമായ ചടങ്ങിന്റെ വിശ്വാസവഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്ര.

BROWSE BY CATEGORIES