വെറുപ്പ് എന്ന കറുപ്പ്!
Thozhilveedhi

വെറുപ്പ് എന്ന കറുപ്പ്!

 

മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് ഉടലെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?