പ്രതിജ്ഞ മാറ്റി പരിശ്രമിക്കാം
Thozhilveedhi

പ്രതിജ്ഞ മാറ്റി പരിശ്രമിക്കാം

 

ഈ വർഷം പിറന്നപ്പോഴും നമ്മളിൽ പലരും ഒരുപാടു പ്രതിജ്ഞകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ?