പരീക്ഷകളെ പ്രേമിച്ചാലോ?!
Thozhilveedhi

പരീക്ഷകളെ പ്രേമിച്ചാലോ?!

 

സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഇതു ചൂടുള്ള പരീക്ഷക്കാലമാണ്