‌ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും സെൽഫിഷാണെന്നു കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ