മനോരമ ഓൺലൈൻ റീൽ കോണ്ടസ്റ്റ്: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി