ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രോൾ വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല | Gaganachari | M Bawa