തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് മോദി സർക്കാർ മൂന്നു മാസത്തെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ഫ്രീയായി നൽകുന്നുണ്ടോ? | Whatsapp Ammavan | Fact Check #03
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !