ബജാജ് ട്രയംഫ് സഖ്യത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ബൈക്ക് പ്രാരംഭ വില 2.23 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !