ഹാരിയറാണ് താരം! എസ്‍യുവി സെഗ്‌‍മെന്റ് ഇനി ടാറ്റ ഭരിക്കുമോ ?