ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ; വില 7.50 കോടി!‌
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !