അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, 'പാവങ്ങളാണ് അവരവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ'
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !