ഒരുമിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പടങ്ങൾ ഇതിലും നന്നാകുമായിരുന്നു