‘കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക ശക്തിയാണ് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ’- മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !