പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ബൂത്തായ വാകത്താനം എൽപിബി സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യം