‘മാറേണ്ടത് നാമല്ലേ, മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ...’
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !