ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ശാസ്താ അരവിന്ദ് എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഗുരുസ്വാമി അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം വിവരിക്കുന്നു
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !