മലപ്പുറം കുറുവ എയുപി സ്കൂളിൽ നാടക രൂപത്തിൽ ക്ലാസെടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഷഫീഖ്