ശബരിമലയിൽ പുണ്യ ദർശനം: മണ്ഡലകാല തീർഥാടനകാലത്തിനു മുന്നോടിയായി ശബരിമല മുതിർന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് നൽകിയ സന്ദേശം
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !