ശാർക്കര മീനഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഉരുൾ വഴിപാട് ഘോഷയാത്രയിൽ ‍ചെണ്ട മേളത്തിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾ...
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !