പെട്ടു മോനേ, പെട്ടു.. ! ഉടമയെ കണ്ട് നായ ഓടിയത് കടയുടെ മുകളിലേക്ക്