തമിഴ്നാട് നീലഗിരിയിൽ കൂനൂർ ടൗണിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കാട്ടുപോത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ...