ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയ കോളറയാണ് കേരളത്തിലെ പുതിയ ആശങ്ക...