ദേശീയപാതയിലെ സീബ്രാവരയിൽ വിദ്യാർഥിനികളെ ബസ് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച സംഭവം: ദൃശ്യങ്ങൾ...