മോര്‍ച്ചറിയിൽ ഒരുമിച്ചെത്തിയ 28 അജ്ഞാതർ, ജൂണിലെ അവരുടെ യാത്ര എന്തിനാവും?