‘ഉരുക്കുപോലെ’ ഉറപ്പുള്ള റോഡ് നിർമിച്ച് ഗഡ്കരി പറയുന്നു: ഇനി ദേശീയപാതകളിൽ കുഴി കാണില്ല
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !