വെറുതെ ഒരാളെ ഓർക്കുമ്പോൾ വരുന്നു അയാളുടെ ഫോണ്‍! അനുഭവിച്ചോ ഈ അസാധാരണത്വം? എന്തു കൊണ്ടാണിത്?...
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !