അതിർത്തി കടന്നാൽ കോൺഗ്രസ്– സിപിഎം ‘വിൻ വിൻ’; പെട്രോളടിച്ചാൽ ഇവിടെ ‘ലോട്ടറി’!
 
Mail This Article

Email sent successfully

Try Again !