ജീവിതത്തിന് ‘ലാസ്റ്റ് സല്യൂട്ട്’ നൽകുന്ന പൊലീസുകാർ കൂടുന്നു; ഉത്തരവാദികളാര്?