മഹാനഗരങ്ങളുടെ മാതൃക; രാഷ്ട്രീയം പടർന്ന കോട്ടയത്തെ ‘ആകാശപ്പാത’