കൽപറ്റയിൽ നിന്നും കമ്പളക്കാട് വഴി കുറുമ്പാലക്കോട്ടയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം