ചടയമംഗലം നിയമസഭാ മണ്ഡലം
Chadayamangalam Assembly Constituency

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ചടയമംഗലം. 2016ൽ സിപിഐയുടെ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ വിജയിച്ചു