ആചാരങ്ങൾ
Rituals

പൂർവികരാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇന്നും തുടർന്ന് പോരുന്നു. ഓരോ ആചാരങ്ങൾക്കും ഓരോ സവിശേഷതയാണുള്ളത് . കാല ദേശത്തിനനുസരിച്ചു ആചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.