സൗഹൃദം
Friendship

എല്ലാം സങ്കടങ്ങളും പറയാൻ ആർത്തു ചിരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ഇല്ലാത്തവരായി ആരും ഈ ലോകത്തുണ്ടാകില്ല. ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്നേഹമാണ് സൗഹൃദം. സൗഹൃദത്തിന് മറയില്ല. അതിരുകളില്ല. അവിടെ ആർക്കും ആരോടും എന്തും പറയാം. നല്ല സൗഹൃദങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയെ പോലും സഹായിക്കുന്നത്.