January 29, 2018

Gloria (Vivaldi) / Jerusalem Mar Thoma Church Choir - The Jerries