ദശപുഷ്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? എന്തിന് ? അറിയാം ചില കാര്യങ്ങള്‍ !

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology-2022 2u0kt60evk88na6rjfee21ape6 https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology significance-of-dashapushpam 30ae1odnip2j3efodj7ktetods

കയ്യോന്നി

ശിവനാണു ദേവൻ. പഞ്ചപാപങ്ങളും തീരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

Image Credit: Shutterstock

മുക്കുറ്റി

പാർ‌വതീദേവിയാണു ദേവത. ഭക്തിയോടെ മുക്കുറ്റി ചൂടിയാൽ ഭർതൃസൗഖ്യവും പുത്രഭാഗ്യവും ലഭിക്കും.

Image Credit: Shutterstock

കൃഷ്ണക്രാന്തി

മഹാവിഷ്ണുവാണു ദേവൻ. കൃഷ്ണക്രാന്തി ചൂടിയാൽ വിഷ്ണുപ്രീതി ലഭിക്കും.

Image Credit: Gowri Vinay

തിരുതാളി

മഹാലക്ഷ്മിയാണു ദേവത. ദേവീപ്രസാദവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുന്നു.

കറുക

ആദിത്യനാണു ദേവൻ. കറുക ചൂടിയാൽ ആധികളും വ്യാധികളും ഒഴിയും.

പൂവാംകുരുന്നില

ബ്രഹ്മാവാണു ദേവൻ. ദാരിദ്ര്യദുഃഖം തീരാനാണു പൂവാംകുരുന്നില ചൂടുന്നത്.

Image Credit: Gowri Vinay

മുയല്‍ചെവിയന്‍

കാമൻ ദേവത. മംഗല്യസിദ്ധിക്കാണ് മുയല്‍ചെവിയന്‍ ചൂടാറുള്ളത്.

ഉഴിഞ്ഞ

ഇന്ദ്രാണിയാണു ദേവത.‌ അഭീഷ്ടസിദ്ധിയാണ് ഉഴിഞ്ഞ ചൂടിയാൽ ഫലം.

Image Credit: Gowri Vinay

ചെറൂള

യമദേവനാണു ദേവൻ. ആയുസ്സു വർ‌ധിക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം.

Image Credit: Shutterstock

നിലപ്പന

ഭൂമിദേവിയാണു ദേ‌വത. പാപങ്ങൾ ‌അകന്നുപോകും.

Image Credit: Gowri Vinay