വിഷ്ണുപ്രീതികരമായ അർച്ചനകളും ഫലങ്ങളും

important-offering-to-lord-vishnu https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology-2022 70p6pi79g9cevod33070c85irp https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology 7frt0d99a1b776joh3gqca63cg

വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ അര്‍ച്ചന

ഐശ്വര്യം , മംഗളസിദ്ധി

സന്താന ഗോപാല മന്ത്രാര്‍ചന

സത് സന്താന ലാഭം

പുരുഷ സൂക്താര്‍ചന

ഇഷ്ട സന്താന ലബ്ധി

ഭാഗ്യ സൂക്താര്‍ചന

ഭാഗ്യസിദ്ധി , സാമ്പത്തികഅഭിവൃദ്ധി

ആയുര്‍ സൂക്താര്‍ചന

ആയുര്‍വര്‍ദ്ധന , രോഗമുക്തി