ചിങ്ങത്തിലെ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories 59buqr2s0sa3gin8d5vsugb5fd https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology-2022 1q7nsgvhsk314iogkr50ml7ga dosha-remedy-in-chingam-1198 https-www-manoramaonline-com-web-stories-astrology

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

ശിവഭഗവാന് ക്ഷീരധാര, മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല, നാഗപ്രീതി, ശാസ്താ പ്രീതി വരുത്തുക. ഗണപതിക്ക് തേങ്ങാ ഉടക്കുക.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

ശിവഭഗവാന് ധാര, പിൻ വിളക്ക്. ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം. ദേവിക്ക് ത്രിമധുരം ഇവ ചെയ്യുക..

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)

മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല, സർപ്പത്തിന് അഭിഷേകം, ശാസ്താവിന് എള്ളുപായസം ചെയ്ത് കാക്കയ്ക്ക് നൽകുക.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4 , പൂയം , ആയില്യം)

ശിവഭഗവാന് കൂവളമാല, ശാസ്താവിന് നീരാജനം, സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം, ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവതി സേവ ഇവ ചെയ്യുക

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം , പൂരം , ഉത്രം 1/4 )

നാഗപ്രീതി, ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര ഇവ ചെയ്യുക.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2):

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷീരധാര, ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി, നാഗത്തിന് നൂറും പാലും ഇവ ചെയ്യുക.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2 , ചോതി, വിശാഖം 3/4 )

അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്യഭിഷേകം, നാഗത്തിന് നൂറും പാലും, ലക്ഷ്മി പൂജ ഗണപതിക്ക് മോദകം ഇവ ചെയ്യുക.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

ഗണപതിക്ക് മോദകം, സുബ്രമണ്യസ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം , പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4):

വിഷ്ണുവിന് പായസം, സുദർശനാർച്ചന, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് നെയ് വിളക്ക്, ഹനൂമാൻ സ്വാമിക്ക് ദീപസ്തംഭം, ദേവിക്ക് ഭഗവതി സേവ ഇവ ചെയ്യുക.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4 ,തിരുവോണം , അവിട്ടം 1/2)

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഭസ്മാഭിക്ഷേകം, ശാസ്താവിന് എള്ളു പായസം, സർപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ അഭിഷേകം, ഗണപതി പ്രീതിയും നേടുക

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2 , ചതയം , പൂരുരുട്ടാതി 3/4 ):

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കൂവളാർച്ചന, പിൻ വിളക്ക്. ശനിക്ക് നീല പുഷ്പങ്ങൾ, എള്ള് എന്നിവ കൊണ്ട് ആരാധനയും ദാനവും നൽകുക.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി)

വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പായസം, ഗണപതി ഹോമം, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം, നാഗത്തിന് അഭിഷേകം