ക്ഷേത്ര വഴിപാട്‌ ഫലങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories 7tqp8kg7p1prjh3qh5v5s55geo significance-of-offering-in-temple content-mm-mo-web-stories-astrology-2022 4qnrrf9scd6c3rrstqj8arhtfh content-mm-mo-web-stories-astrology

മാല വഴിപാട്

മാനസിക സുഖം

പായസം വഴിപാട്‌

ധനധാന്യ വർധന

വിളക്ക് വഴിപാട്‌

ദുഃഖ നിവാരണം

ചുറ്റുവിളക്ക്

പാപശാന്തി, യശസ്സ്, മനഃശാന്തി

പുഷ്പാഞ്ജലി

ആയുരാരോഗ്യവർധന

അഭിഷേകം

സര്‍വരോഗശാന്തി.