വൈക്കത്തഷ്ടമി ഉത്സവത്തിലെ ഋഷഭവാഹന എഴുന്നള്ളിപ്പ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2022 260dilmhfi0t1kp898nrt2rmo3 54mg0m5er0jpdqg9qnh9bfuovm content-mm-mo-web-stories-astrology rituals-in-vaikom-mahadeva-temple-festival

വെള്ളിയിൽ നിർമിച്ച കാളയുടെ പുറത്താണ് തങ്കത്തിടമ്പ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്

Image Credit: Reshmi Bhasi

നാലടിയിലധികം ഉയരമുണ്ട് വെള്ളിയിൽ തീർത്ത കാളയ്ക്ക്

Image Credit: Reshmi Bhasi

എഴുന്നള്ളത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് അഞ്ചു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും

Image Credit: Reshmi Bhasi

ആയിരങ്ങളാണ് വൈക്കത്തപ്പനെ ദർശിക്കാൻ എത്തിയത്

Image Credit: Reshmi Bhasi

2022 നവംബർ 17 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വൈക്കത്തഷ്ടമി

Image Credit: Reshmi Bhasi