അപൂർവമായ തൃക്കൂർ മഹാദേവ ഗുഹാക്ഷേത്രം

thrikkur-mahadeva-cave-temple content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2023 11c7ddblpj39r4lvcb4lcqm0bk 1qp8b410d14d1akji416f1bvgg content-mm-mo-web-stories-astrology

തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്തു കിലോമീറ്റർദൂരത്താണ് തൃക്കൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

Image Credit: Kevin Mathew Roy

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 അടിഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുഹാക്ഷേത്രമാണിത്

Image Credit: Kevin Mathew Roy

ആറടിയിലധികം ഉയരമുള്ള സ്വയംഭൂ ലിംഗമാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. വിദ്യാ സ്വരൂപിണിയായി പാർവതീ ദേവീസങ്കൽപ്പവുമുണ്ട്.

Image Credit: Kevin Mathew Roy

അഗ്നിദേവനാൽ പ്രതിഷ്ഠിത ക്ഷേത്രമാണിതെന്നും അഗ്നിദേവന്റെ സാന്നിദ്യം സദാ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടെന്നുമാണ് വിശ്വാസം

Image Credit: Kevin Mathew Roy

അഗ്നിദേവ സാന്നിദ്യമുള്ളതിനാൽ മഴക്കാലത്തും മഴക്കാറുള്ള ദിനങ്ങളിലും ദേവനെ പുറത്തേക്കു എഴുന്നെള്ളിക്കാറില്ല.

Image Credit: Kevin Mathew Roy

ഉപദേവതയായി ഒരാൾപൊക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്.

Image Credit: Kevin Mathew Roy

വടക്കുഭാഗത്തേക്ക് വാതിൽ വരുന്നരീതിയിലുള്ള കരിങ്കൽ ഗുഹയാണ് ശ്രീകോവിൽ

Image Credit: Kevin Mathew Roy

കിഴക്കോട്ടു ദർശനമായാണ് പ്രതിഷ്ഠ എങ്കിലും വടക്കേ നടയിലൂടെ പാർശ്വ ദർശനം മാത്രമേ ഭക്തർക്ക് സാധ്യമാകൂ.

Image Credit: Kevin Mathew Roy

കയർ സമർപ്പണം പ്രധാന വഴിപാടാണ്. ധാര , രുദ്രാഭിഷേകം , ശംഖാഭിഷേകം എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്

Image Credit: Kevin Mathew Roy

ബലിക്കല്ലുകൾ എല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിനുപുറത്താനുള്ളത്. അതിനാൽ ശ്രീകോവിലിൽ പ്രദക്ഷിണം സാധ്യമല്ല.

Image Credit: Kevin Mathew Roy

നിത്യേന അഞ്ചു പൂജകളും ശീവേലി , നവകം എന്നിവ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ശ്രീകോവിൽ നട അടയ്ക്കാതെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധന നടത്തപ്പെടുന്നത്.

Image Credit: Kevin Mathew Roy