സമ്പൂർണ വാരഫലം | Weekly Prediction April 16 - 22

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2023 5rq388d54rvuihmdcu5cqdtb7b 1emksqrda6nrmch7bei68m5i0v content-mm-mo-web-stories-astrology weekly-prediction-by-raveendran-kalarikkal-april-16-to-22

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

വ്യാഴം രാശി മാറുന്ന ഈയാഴ്ച പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

കണ്ടകശനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളതിനാൽ ഈയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)

വ്യാഴം രാശി മാറുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകും. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചതു പോലെ നടത്താൻ കഴിയും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4 , പൂയം , ആയില്യം)

അഷ്ടമശനി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാഴം വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അനുകൂലമായതിനാൽ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം , പൂരം , ഉത്രം 1/4 )

ഏപ്രിൽ 21നു ശേഷം കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. അതുവരെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ വേണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കരുതൽ വേണം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2):

കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾ പൊതുവേ അനുകൂല ഭാവങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2 , ചോതി, വിശാഖം 3/4 )

വ്യാഴം മാറുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർഥനകൾ വേണം.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം , പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4):

ഈയാഴ്ച രണ്ടാം പകുതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4 ,തിരുവോണം , അവിട്ടം 1/2)

ഈയാഴ്ച ആദ്യപകുതി കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2 , ചതയം , പൂരുരുട്ടാതി 3/4 ):

വ്യാഴം രാശി മാറുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ജന്മശനി തുടങ്ങിയതിനാൽ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി)

പൊതുവേ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയാണിത്. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കൂടുതൽ അനുകൂലമാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.