കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരോ?

435hkdg16kl04565su46nlgavs https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2022 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 5eq7sib11pct5bvr260uo9q9u6

കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെയാണ്.

Image Credit: IndianFaces/Shutterstock

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുഭവം നമുക്ക് പാഠമാണ്.

Image Credit: Monkey Business Images/Shutterstock

ലോകത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളുകളും കോളജുകളും കോവിഡിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് തുറന്നത്.

Image Credit: insta_photos/ Shutterstock

9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകാർക്കാണ് കോവിഡ് മുൻകരുതൽ പാലിച്ച് ആദ്യം പഠനം തുടങ്ങിയത്.

Image Credit: imtmphoto/Shutterstock
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article