പഠിച്ചത് സയൻസോ ഹ്യുമാനിറ്റീസോ?

https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2022 31ljmifo7n2qmo5r70bvabrfsf up6mu7u39mbt19areuqmo25ot web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career

29 വിഷയങ്ങളിലാണ് ‘ഗേറ്റ്’ എഴുതാവുന്നത്.

Image Credit: G-Stock Studio/Shutterstock.com

മൂന്നു വർഷമാണ് ഗേറ്റ് സ്കോറിന്റെ കാലാവധി.

Image Credit: mentatdgt/shutterstock

എൻജിനീയറിങ് ഇതര വിഭാഗക്കാർക്കും ഗേറ്റ് സ്കോർ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ്.

Image Credit: Daniel M Ernst/ Shutterstock

ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഐഐടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ പിഎച്ച്ഡിക്കു ചേരാം.

Image Credit: NIKS ADS/ Shutterstock
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article