എൻഡിഎ പ്രവേശനം ബാലികേറാമലയല്ല

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 7q9mtjoobga50fjfkijtdtd3m1 7u303b257oav16g4ehi85r1pjh nda-first-batch-of-women-cadets-ann-rose-and-sreelakshmi-share-success-secrets content-mm-mo-web-stories-career-2022

അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏതു ജെൻഡറിൽ ജനിക്കണമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ, ‘പെൺകുട്ടി’ എന്ന മറുപടിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത്.

Image Credit: Sreelakshmi Haridos

എസ്എസ്ബി പരിശോധന അമാനുഷിക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കണ്ടെത്താനല്ല.

Image Credit: Ann Rose Mathew

അധ്യാപകർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ, ‘ഓൾ റൗണ്ടർ’ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

Image Credit: Sreelakshmi Haridos

അച്ഛൻ നാവികസേനയിലായതു കൊണ്ട് സേനയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന ആഗ്രഹം ആൻ റോസിന് ചെറുപ്പം മുതലുണ്ടായിരുന്നു.

Image Credit: Ann Rose Mathew