പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ പ്രമോട്ടറാകാം

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2023 hcqbu93dp7nvfp171e6o5sd2m kerala-sc-promoter-vacancy https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 2mk38678gb3dn0d1di6e423hm9

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അവസരം

Image Credit: IStockPhoto / Yuri Arcurs Production

പ്ലസ്ടു / തത്തുല്യയോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത്

Image Credit: IStockPhoto / Fizkes

അപേക്ഷിക്കെണ്ട പ്രായപരിധി 18നും 30നും ഇടയിൽ

Image Credit: Shutterstock / GaudiLa

ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപന പരിധിയിലുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ.

Image Credit: IStockPhoto / Ranczandras

1217 ഒഴിവുക, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

Image Credit: Shutterstock / Antoniodiaz

നിയമനം താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

Image Credit: IStockPhoto / Ankit Sah