സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 3p7qhmmv9g2rpb1ot8n4n40fpk secrets-of-confidence-and-excellence content-mm-mo-web-stories-career-2023 21blflf8uri0ftdtdqjmm8eugh

സ്വന്തം മികവുകളെക്കുറിച്ച് ഉത്തമബോധ്യമുള്ളവർ സ്വയം പുകഴ്ത്തി നടക്കില്ല

Image Credit: Istockphoto / Jeffbergen

ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രവൃത്തിപഥങ്ങളിൽ അവരുടെ മികവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

Image Credit: Istockphoto / Peshkov

അസാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ആളുകൾ പിന്തുടരും

Image Credit: Istockphoto / Rob Daly

പ്രകടനത്തിൽ പിൻനിരയിലാകുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും

Image Credit: Istockphoto / Deepak Sethi

ശരാശരി നിലവാരം മാത്രം പുലർത്തുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ആയിരിക്കും

Image Credit: Istockphoto / Fizkes

മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് സ്വയം പരസ്യവാചകങ്ങൾ നിർമിച്ച് സ്വന്തം പ്രതിഛായാ നിർമാണത്തിലേർപ്പെടുന്നത്

Image Credit: Istockphoto / Franckreporter
Web Stories

സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ?

manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article