നഷ്ടങ്ങളെയോർത്ത് വിലപിക്കാറുണ്ടോ ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 38tjldl86rrpj6u0plreagrco4 4h8u5afbv3lkpt13er0bj7qr2d content-mm-mo-web-stories-career-2023 honor-what-lost-and-valuing-what-remains

നഷ്ടങ്ങളെയോർത്ത് വിലപിച്ച് കാലം കഴിക്കുന്നവരോട്, ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കാം, മാറ്റം അനുഭവിച്ചറിയാം.

Image Credit: Istockphoto / Deepak Sethi

നഷ്ടങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് നഷ്ടങ്ങളോർത്തു നഷ്ടമാകുന്ന ജീവിതം

Image Credit: Istockphoto / lakshmiprasad S

ജീവിതത്തിനുമേൽ സമ്പൂർണ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാളുമില്ല

Image Credit: Istockphoto / fizkes

ഒരു നഷ്ടവും ആരോടും അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ല കടന്നുവരുന്നത്

Image Credit: Istockphoto / Vadym Pastukh

നഷ്ടങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യതയാണ് ഒപ്പമുള്ളവയുടെ വില വ്യക്തമാക്കുന്നത്

Image Credit: Istockphoto / ridvan_celik

ആയുസ്സ് അനന്തമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെയാണ് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തം മാളത്തിനുള്ളിലാക്കണമെന്ന ദുഷ്ചിന്ത ഉടലെടുക്കുന്നത്

Image Credit: Istockphoto / DNY59

നഷ്ടങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും. മിച്ചമുള്ളതിനു കൂടുതൽ കരുതൽ ലഭിക്കും

Image Credit: Istockphoto / yanik88
Web Stories

നഷ്ടങ്ങളെയോർത്ത് വിലപിക്കാറുണ്ടോ ?

manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article