ഐഐടികളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാം

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 1tj438f6ib0arni8gh60p5vv4i 257th11beosefbdua4scdsdl1v-list

ഐഐടികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയപ്രാധാന്യമുള്ള 4 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗവേഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

Image Credit: gorodenkoff/istock

ഐഐടി പാലക്കാട്: പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്

Image Credit: ABHISHEK KUMAR SAH/istock

ഐഐടി റൂർക്കി: ഫുൾ–ടൈം പിഎച്ച്ഡി

Image Credit: SDI Productions/iStock

ആയുർവേദത്തിൽ പോസ്റ്റ്–ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്

Image Credit: SDI Productions/iStock

നാഷനൽ അഗ്രി–ഫുഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

Image Credit: PeopleImages/iStock

ഐഐടിയായത് 2001ൽ മാത്രമാണെങ്കിലും, 175 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഐഐടി റൂർക്കി.

Image Credit: Deepak Sethi/iStock

ഐഐടി പാലക്കാട് പിഎച്ച്ഡി നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളവർക്കു മാസം 61,000 രൂപ ഫെലോഷിപ്

Image Credit: 3283197d_273/iStock
ഐഐടികളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാം

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article