ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career kerala-university-uncovers-new-harappan-secrets-in-gujarat-excavation 5ov7mft6j0hmqimdjbospemqs5 1toipr1mro652tvpnjcqg1ttvs content-mm-mo-web-stories-career-2024

ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ

Image Credit: Special Arrangement

ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് മേഖലയിലെ പഡ്താബേട്ടിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ബിസി 3200 കാലത്തെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് കേരള സർവകലാശാലയിലെ ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ അസി. പ്രഫസർമാരായ ജി.എസ്.അഭയൻ, എസ്.വി.രാജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ സംഘമാണ്.

Image Credit: Special Arrangement

ആദിമ ഹാരപ്പൻ കാലത്തെ പുതിയ തരം മൺപാത്രങ്ങൾ ഉത്ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

Image Credit: Special Arrangement

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തിയത്.

Image Credit: Special Arrangement

ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില ശ്മശാനങ്ങൾ മുൻപ് ഈ മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Image Credit: Special Arrangement

കാർനെലിയൻ, അഗേറ്റ് എന്നിവയിലുള്ള കല്ല് മുത്തുകൾ, കളിമൺ ഉപകരണങ്ങൾ, ചെമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം, ചുറ്റിക കല്ലുകൾ, കന്നുകാലികൾ, ചെമ്മരിയാട്/ആട് എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ കക്കയുടെ തോട് എന്നിവ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി.

Image Credit: Special Arrangement

ലഖ്പത് താലൂക്കിലെ ഖട്ടിയ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള പഡ്താ ബേട്ടിലാണ് ഹാരപ്പൻ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

Image Credit: Special Arrangement